Opis projektu

Opis projektu

Planowana inwestycja to podziemna kopalnia węgla kamiennego, która będzie wydobywać od 3 do 4 mln ton węgla rocznie przeznaczonego dla energetyki i ciepłownictwa. Planowany okres działania kopalni to 30 lat.

Realizatorem inwestycji opartej na zarządzaniu projektowym jest spółka KOPEX-EX-COAL z siedzibą w Przeciszowie w województwie małopolskim. Spółka należy do polskiej Grupy Kapitałowej KOPEX SA, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

KOPEX-EX-COAL Sp. z o.o. posiada prawa do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego Oświęcim-Polanka 1. Złoże ma obszar 42 km2 i jest zlokalizowane w trzech gminach: Przeciszów, Polanka Wielka i Oświęcim. Jest to część zachodniej Małopolski. Obszar objęty projektowaniem, zlokalizowany jest w odległości ok. 51 km od centrum Katowic i ok. 58 km od centrum Krakowa.

W ramach obszaru objętego koncesją na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin, KOPEX-EX-COAL prowadzi intensywne prace w celu uzyskania koncesji na wydobycie węgla. W tym rejonie od ponad 100 lat prowadzone są różnego rodzaju badania, które potwierdzają występowanie pokładów węgla energetycznego o wysokiej kaloryczności. Łącznie, wykonano już 21 odwiertów, które są wykorzystywane w obecnie prowadzonych pracach projektowych.

Zatwierdzona dokumentacja geologiczna wyżej wspomnianego złoża określa zasoby geologiczne w obszarze objętym koncesją na poziomie ok. 534 mln ton węgla energetycznego. W przeszłości w tym rejonie wykonano dokumentacje geologiczne złóż węgla kamiennego takich jak: Spytkowice, Zator, Oświęcim-Polanka. Choć wiele z tych złóż jest znanych już od lat, to nie podejmowano decyzji o ich wydobyciu ze względu na eksploatację złóż położonych na Śląsku i w Zagłębiu Lubelskim.

Dla udostępnienia złoża została wybrana nowoczesna metoda TBM (tunnel boring machine), co oznacza technologię wykonania upadowych za pomocą maszyny podobnej do tej, jakie używane są przy budowach między innymi tuneli: pod Kanałem La Manche, tunelu łączącego Europę z Azją pod Cieśniną Bosfor, warszawskiego metra i tarczy użytej w Gdańsku do budowy tunelu pod Martwą Wisłą. Zaplanowany sposób udostępnienia złoża polega na wykonaniu trzech upadowych (wyrobisk korytarzowych) o łącznej długości ok. 5 km. Upadowe te służyć będą zarówno do transportu węgla, sprzętu, materiałów, przewozu załogi oraz do wentylacji wyrobisk.

Dzięki tego typu rozwiązaniom technicznym kopalnia nie będzie posiadać wież szybowych, a także ograniczona będzie wielkość infrastruktury naziemnej kopalni. Podobną metodą jest obecnie budowana kopalnia węgla kamiennego Grosvenor w Australii. Więcej informacji o projekcie GROSVENOR.

Wizualizacja projektowanej kopalni. Źródło: materiał własny KOPEX-EX-COAL.

 

Dzięki nowoczesnej technologii zminimalizowany zostanie wpływ na środowisko oraz znacznie zmniejszy się zagrożenie związane z warunkami pracy.

Budowa kopalni będzie przede wszystkim impulsem do stymulacji lokalnego rynku pracy. Zatrudnienie znajdzie w niej około 1000 osób. Nabór do pracy w nowej kopalni będzie prowadzony na początku procesu inwestycyjnego. Jego termin zależy od tego, jak szybko tarcza zmechanizowana TBM rozpocznie drążenie upadowych.

Budowa kopalni jest jedną z największych inwestycji w zachodniej Małopolsce. Jej realizacja spowoduje między innymi:

- powstanie nowych miejsc pracy,

- zwiększenie dochodów dla gmin,

- rozwój infrastruktury lokalnej,

- rozwój przedsiębiorczości (na każde miejsce pracy w kopalni przypadają 3 – 4 miejsca w jej otoczeniu),

- promocję gmin w Polsce i za granicą,

- zmniejszenie poziomu bezrobocia,

- stabilną pracę dla dwóch pokoleń.

Mieszkańcy gmin, na obszarze których funkcjonować będzie kopalnia, będą posiadali pierwszeństwo w zatrudnieniu w kopalni oraz preferencyjne ceny zakupu węgla.

Trwają prace nad przygotowaniem projektu zagospodarowania złoża (PZZ). Dokument ten będzie określał filar ochronny pod zabudową Przeciszowa i Polanki Wielkiej. W filarze tym znajdować się będą trzy upadowe. PZZ będzie także przewidywał działania związane z przebudową sieci gazowych oraz nie pogorszeniem warunków dla rolnictwa. Zostanie wykonana dokładna koncepcja ochrony wszystkich niewielkich cieków wodnych, jakie są na tym terenie.

Wstępną lokalizację kopalni pokazano na poniższym rysunku.

Niebieska przerywana linia oznacza orientacyjny przebieg upadowych (wydobywczej, transportowej i wentylacyjnej). W rejonie ich lokalizacji nie będzie prowadzone wydobycie.

lokalizacja obszarów przemysłowych

Źródło: KOPEX-EX-COAL

Projekt budowy kopalni węgla kamiennego w Przeciszowie wchodzi w następny ważny etap. Od połowy 2015 roku rozpoczną się kolejne wiercenia mające na celu precyzyjne potwierdzenie zasobów, a także pobranie próbek do kompleksowych badań. We współpracy z firmami geologicznymi doradzającymi Inwestorowi wyznaczono 5 punktów, w których prowadzone będą badania. Punkty te oddalone są od siebie o ok. 1 km, co w połączeniu z informacjami z wykonanych wcześniej badań stworzy jeszcze precyzyjniejszą siatkę badawczą. Odwierty będą prowadzone max. do 650 m. głębokości, co pozwoli na lepszą identyfikację warstw karbońskich (zasobnych w surowiec) oraz warstw okalających (stropu i spągu).
W trakcie wierceń określane będą warunki geofizyczne i hydrogeologiczne w otworze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych sond geofizycznych, czyli urządzeń wpuszczanych do odwierconego otworu i odczytujących parametry geofizyczne. Ponadto pobrane próbki będą poddane analizom laboratoryjnym. Przeprowadzone zostaną dokładne analizy węgla (m. in. kaloryczność, popielność, występowanie pierwiastków śladowych, badania geotechniczne i inne), a także analizy geotechniczne skał okalających złoże (stropu i spągu). Na jednym z otworów założony zostanie piezometr w celu stałego monitorowania parametrów wód podziemnych.
Wiercenia będą prowadzone przez firmę ŚTW Dalbis, natomiast nadzór geologiczny został powierzony firmie GeoKrak. Analizy laboratoryjne zostaną wykonane w akredytowanych laboratoriach w Polsce i za granicą.
W końcu 2015 roku przeprowadzone zostaną także dalsze badania przygotowujące budowę upadowych. Na początku 2015 mieszkańcy obu gmin mogli zauważyć firmę Geopartner z Krakowa, która wykonywała badania geofizyczne. Dodatkowe badania zostaną opracowane przez jedną z renomowanych międzynarodowych firm inżynieryjnych, doświadczoną w budowie podobnych tuneli i upadowych, także dla górnictwa.

Od połowy 2015 roku firma ŚTW DALBIS realizuje wiercenia w celu poprawy jakości rozpoznania złoża "Oświęcim-Polanka 1". Wyniki wierceń posłużą m.in. do lepszego zaprojektowania całości kopalni.