Innowacyjność

Co czyni nasz Projekt innowacyjnym?

 1. Realizacja całego projektu, a więc budowa wszystkich obiektów, produkcja i dostawa maszyn i urządzeń oparta jest o jednolity system prawny obowiązujący w Unii Europejskiej. Gwarantuje to najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii i ochrony środowiska.
 2. Pierwsze w Europie Środkowej użycie tarczy zmechanizowanej TBM (ang. tunnel boring machine) do wykonania upadowych udostępniających kopalnię węgla kamiennego. Taki sposób udostępnienia zapewnia:
  • maksymalne skrócenie czasu wykonywania robót,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
  • ochronę środowiska, gwarantując nienaruszalność powierzchni, poziomów wód gruntowych oraz minimalną ingerencję w środowisko,
  • wysoką trwałość (minimum 50 lat), ze względu na stosowanie specjalistycznej obudowy tuneli,
  • niskie koszty utrzymania i eksploatacji, w stosunku do tradycyjnych szybów używanych w większości kopalń.
 3. Przejrzysty układ wyrobisk – upadowe są tak zaprojektowane (miejsce wlotu, nachylenie, długość), aby ich koniec trafiał bezpośrednio w złoże, co powoduje brak konieczności wykonywania wielokilometrowej sieci kosztownych wyrobisk udostępniających.
 4. Prosty układ wyrobisk minimalizuje liczbę ciągów transportowych służących do odstawy urobku z przodków ścianowych i chodnikowych. Skutkuje to krótkim czasem potrzebnym na przewóz pracowników i transport niezbędnych w  procesie produkcji materiałów do miejsca przeznaczenia.
 5. Zastosowanie do przewozu pracowników oraz transportu materiałów systemu kolejek podwieszanych. Transport pracowników i materiałów będzie realizowany bezpośrednio z dworca osobowego lub magazynu materiałowego na powierzchni, aż do przodka chodnikowego lub ścianowego. Minimalizujemy w ten sposób konieczność samodzielnego przemieszczania się wyrobiskami dołowymi. (Statystyki wypadków w górnictwie wskazują, że największa liczba zdarzeń jest związana z przemieszczaniem się załogi).
 6. Transport urobku z dołu realizowany będzie taśmociągiem na powierzchnię kopalni, co umożliwi uzyskanie wyższej jakości węgla (wychód sortymentów grubych, tzn. węgiel nie jest kruszony na przesypach), w stosunku do transportu prowadzonego pionowymi szybami wydobywczymi.
 7. Przewidziane jest zastosowanie układów elektrycznych opartych na przekształtnikach częstotliwości i wagach taśmowych oraz mechanicznych zasobników urobku do wyrównywania strugi węgla. Zwiększy to wydajność odstawy i umożliwi w sposób płynny realizację procesu wzbogacania węgla w  zakładzie przeróbczym.
 8. Przewidziana jest budowa rozdzielni zasilającej 110/6kV, w której zastosowana będzie najnowocześniejsza aparatura w wykonaniu wnętrzowym, zasilana podziemnymi liniami kablowymi wysokiego napięcia. Oprócz aspektów technicznych zwrócono uwagę na ochronę krajobrazu – brak słupów linii wysokiego napięcia.
 9. Wykorzystane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania i urządzenia produkowane w Grupie KOPEX, między innymi:
  • zautomatyzowane kompleksy ścianowe,
  • wysokowydajne kombajny chodnikowe,
  • zintegrowane systemy zasilania i sterowania maszyn i urządzeń,
  • zintegrowane systemy odstawy od przodka lub ściany, aż po zakład przeróbki mechanicznej węgla.
  Urządzenia będą wyposażone w pełną diagnostykę i monitoring wszystkich istotnych parametrów. Dane o ich pracy będą transmitowane na powierzchnię oraz bezpośrednio do biur producenta i konstruktora maszyny.
 10. Zastosowany zostanie niespotykany w górnictwie, zdalnie sterowany układ elektroenergetyczny. Zasilanie dołu kopalni oparte będzie na jednej wielopolowej rozdzielnicy poziomowej i zespołach kompaktowych średniego napięcia dla dostarczenia energii elektrycznej do stacji transformatorowych w przodkach chodnikowych i ścianowych.
 11. Dyspozytorski system telekomunikacyjny oparty będzie o technikę cyfrową integrując przewodowe i bezprzewodowe systemy łączności ogólnokopalnianej i alarmowej wraz z urządzeniami do transmisji danych dla potrzeb monitorowania procesów produkcji i telesterowania.
 12. Przewiduje się wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych przez budowę systemu odzysku energii cieplnej z wód kopalnianych i układów chłodzenia urządzeń oraz paneli fotowoltaicznych.
 13. Wyżej wymienione rozwiązania technologiczne, produkcyjne i organizacyjne pozwolą na wdrożenie wydajnych systemów zarządzania.