Natura 2000

Obszary Natura 2000 w okolicy Projektu

 

Dolina Dolnej Soły (PLB120004) jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Obszar o powierzchni całkowitej ok. 4024 ha położony jest w całości w powiecie oświęcimskim i znajduje się na zachód od terenu, gdzie prowadzony będzie Projekt. Obszar został utworzony w celu ochrony cennych gatunków ptaków: Bączka, Ślepowrona, Rybitwy rzecznej, Rybitwy białowąsej, Perkozka, Zausznika, Krakwy, Czernicy, Kokoszki wodnej, Sieweczki rzecznej, Krwawodzioba, Śmieszki, Perkoza dwuczubego, Perkoza rdzawoszyjego, Bąka, Gęgawy, Cyranki, Głowienki, Rybitwy czarnej, Zimorodka.

Obszar zlokalizowany na zachód od terenu objętego Projektem, obejmuje kompleks stawów hodowlanych i fragment doliny dolnej Soły wraz z jej prawobrzeżnymi i lewobrzeżnymi dopływami. Ponadto teren ten posiada rozbudowany system sieci melioracyjnej. Z uwagi na jedynie częściowe uregulowanie rzeki Soły w wielu miejscach ma ona charakter typowej, naturalnej rzeki podgórskiej. We fragmentach doliny zachowały się zbiorowiska lasu łęgowego wierzbowo-topolowego, które stanowią szczególną wartość przyrodniczą obszaru. Największa powierzchnię (ponad 37%) zajmują grunty orne. Łączna powierzchnia zbiorników to ponad 25% całego obszaru. Znaczny obszar zajmują również tereny zajęte przez rolnictwo jednak ze znacznym udziałem roślinności naturalnej. W obszarze znajdują się również tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej (infrastruktura gospodarcza tj. przemysłowa, handlowa, produkcyjna, usługowa).

Ślepowron

Perkoz dwuczuby 
Ślepowron. Źródło: KOPEX-EX-COAL  Perkoz dwuczuby. Źródło: KOPEX-EX-COAL

Dolna Soła (PLH120083) jest specjalnym obszarem ochrony siedlisk, o powierzchni ok. 501 ha. Obszar ten jest w całości położony w obrębie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Soły. Został utworzony w celu ochrony cennych siedlisk, między innymi starorzeczy, naturalnych eutroficznych zbiorników wodnych, a także zbiorowisk roślinności charakterystycznej dla potoków górskich, ziołorośli, łąk oraz olsów i łęgów.

W skład obszaru wchodzą stawy hodowlane, fragment doliny Soły z polami uprawnymi oraz łąkami. Obszar jest uzytkowany w kierunku produkcji ryb. Jej intensywność na poszczególnych stawach jest różna. Jeden z kompleksów stawów jest mocno zarośnięty szuwarami, pozostałe zaś są ich zupełnie pozbawione. Dolina Soły ma tu charakter naturalnej podgórskiej rzeki, z szerokim kamienistym korytem i fragmentami lasów łęgowych na brzegach. Rozproszona zabudowa i niewielkie wioski rozmieszczone są pomiędzy kompleksami stawów. Na terenie tym pospolicie występuje kumak nizinny, dla którego rozwoju doskonałe warunki zapewniają liczne stawy i rozlewiska, ciągnące się wzdłuż rzeki Soły. Kumakom często na stanowiskach towarzyszą również licznie występujące traszki grzebieniaste i  zwyczajne.

Kumak nizinny

Łabędź niemy 
Kumak nizinny. Źródło: KOPEX-EX-COAL Łabędź niemy. Źródło: KOPEX-EX-COAL

Dolina Dolnej Skawy (PLB120005) jest obszarem specjalnej ochrony ptaków. Zajmuje obszar o powierzchni ok. 6846 ha i jest zlokalizowany na północ i wschód od terenu objętego Projektem. Obszar został utworzony w celu ochrony cennych gatunków ptaków: Bączka, Ślepowrona, Podgorzałki, Mewy czarnogłowej, Rybitwy rzecznej, Rybitwy białowąsej, Podróżniczka, Perkozka, Perkozka dwuczubego, Perkoza rdzawoszyjego, Perkozka Zausznika, Gęgawy, Krakwy, Cyranki, Hełmiatki, Głowienki, Czernicy, Kokoszki, Sieweczki rzecznej, Krwawodzioba, Mewy śmieszki, Mewy białogłowej, Zimorodka.

Obszar obejmuje największe kompleksy stawów w dolinie górnej Wisły. Stawy położone są ze wszystkich stron małego miasteczka Zator. Prowadzona jest tu intensywna hodowla ryb, ale wiele stawów jest mocno zarośniętych roślinnością wodną. W ostoi znajdują się żwirownie z wyspami, chętnie zasiedlanymi przez ptaki. Najważniejszym elementem obszaru naturowego jest Dolina Dolnej Skawy oraz duże kompleksy stawów hodowlanych. Główne rzeki to Wisła i uchodząca do niej Skawa, które wraz z wszystkimi swoimi dopływami, tworzą bogatą sieć rzeczną. Sieć rzek uzupełnia gęsta sieć rowów melioracyjnych oraz rowów doprowadzających wodę do poszczególnych stawów.

Krajobraz kształtowany jest przez mozaikę pól uprawnych, otwartych stawów hodowlanych i użytków zielonych. Część terenów, zwłaszcza położonych w dolinie Wisły i Skawy to niziny, a część to tereny pagórkowate i wyżynne. Znajdują się tu również stare żwirownie z wyspami chętnie zasiedlanymi przez ptaki. Wisła i Skawa mają kręty bieg, a towarzyszą im liczne starorzecza i terasy rzeczne.

Na terenie Doliny Dolnej Skawy występują 2 rezerwaty: Przeciszów (85,13 ha) i Żaki (17,52 ha).  Stawy hodowlane Doliny Dolnej Skawy pełnią też bardzo ważną rolę w okresie wiosennej i jesiennej migracji, stanowiąc przystanek na trasie wędrówek ptaków. Bogata sieć zbiorników wodnych i  naturalny charakter dolin rzecznych ściągają tu tysiące przelatujących osobników, zapewniając bogatą bazę pokarmową i miejsce odpoczynku dla wielu gatunków. Stwierdzone tutaj stada osiągają największe liczebności odnotowane w Małopolsce oraz istotne dla awifauny kraju.

Zdrojówka rutewkowata w Rezerwacie Żaki 

Czosnek niedźwiedzi w Rezerwacie Przeciszów

Zdrojówka rutewkowata w Rezerwacie Żaki
Źródło: KOPEX-EX-COAL
Czosnek niedźwiedzi w Rezerwacie Przeciszów
Źródło: KOPEX-EX-COAL

Poniżej przedstwiono mapy sąsiadujących obszarów Natura 2000

kliknij aby powiększyć