Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Dlaczego Kopex decyduje się na budowę kopalni, podczas gdy wiele kopalni np. na Śląsku jest zamykanych?

W przewidywalnej przyszłości – pomimo poszukiwania alternatywnych źródeł energii i działań zmierzających do ograniczania emisji dwutlenku węgla – węgiel pozostanie podstawowym surowcem energetycznym w Polsce i będzie potrzebny zarówno do wytwarzania energii elektrycznej jak i w gospodarstwach domowych czy przemyśle. Zamykanie kopalń związane jest przede wszystkim z wyczerpywaniem się złóż danej kopalni lub nieopłacalnością wydobycia. Dlatego w miejsce zamykanych kopalń muszą powstawać nowe, które będą zapewniały odpowiednią ilość wydobywanego węgla niezbędną dla polskiej gospodarki.

 

2. Gdzie jest zlokalizowana siedziba inwestora?

Siedziba inwestora zlokalizowana jest pod adresem 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1.

 

3. Czy KOPEX jest firmą polską?

KOPEX S.A. jest firmą polską, której akcjonariuszem większościowym jest Pan Krzysztof Jędrzejewski. Do niego należy 58,64% akcji.

 

4. Czy taka kopalnia będzie opłacalna?

Zakład w Przeciszowie z wydobyciem rzędu 3 – 4 mln ton węgla na rok będzie kopalnią relatywnie małą, więc i jej koszty związane z utrzymaniem infrastruktury kopalnianej będą mniejsze. Należy pamiętać, że opłacalność wydobycia zależy w dużej mierze od warunków górniczo-geologicznych – głębokości złoża, czy trudności z dostępem do niego. Kopalnia w Przeciszowie, jako nowo budowana i z dostępem do płytko położonego złoża będzie miała dobre warunki do opłacalnego funkcjonowania. Dodatkowo, najnowocześniejsze technologie górnicze jak np. drążenie upadowych i praktycznie pełna mechanizacja wydobycia pozwalają na opłacalność produkcji.

 

5. Czym kopalnia będzie się różniła od innych, dotychczas działających?

Przede wszystkim zastosowane zostaną najnowsze technologie, niestosowane dotąd w górnictwie w Polsce. Można powiedzieć, że będzie to najnowocześniejsza kopalnia w UE. Przede wszystkim zastosowanie technologii drążenia upadowych, które posłużą do transportu materiałów i urobku wyeliminują konieczność budowy tradycyjnych szybów. Upadowe będą drążone przy pomocy tarcz TBM, stosowanych m.in. do budowy metra w wielkich miastach. Ta technologia nawet na etapie budowy kopalni jest w minimalnym stopniu uciążliwa dla otoczenia. Dodatkowo zastosowanie tego typu technologii pozwoli na zmieszczenie infrastruktury kopalni na niewielkim zwartym obszarze. Także budynki zakładu będą dostosowane do zabudowy okolicznej, bez konieczności budowania wysokich konstrukcji, które dominowałyby w krajobrazie.

 

6. Czy kopalnia może nieść za sobą uciążliwości i ryzyka dla mieszkańców i otoczenia?

Zarówno zastosowane technologie jak i sama koncepcja projektowa kopalni mają sprawić, że będzie ona bezpieczna dla mieszkańców i otoczenia i w minimalnym stopniu uciążliwa.

Przede wszystkim kopalnia nie będzie powodować niedogodności związanych z robotami strzałowymi, zagrożeniem metanowym, itp. Tego typu zagrożenia po prostu w niej nie występują. Dodatkowo, planowane jest, aby niemal 95% wydobytego węgla opuszczało kopalnię linią kolejową, co nie będzie powodowało obciążenia okolicznych dróg. Wydobycie nie będzie prowadzone pod terenami zabudowanymi, co zapewni ochronę domów i zabudowań przed ryzykiem szkód górniczych.

 

7. Jakie podatki będzie płacić kopalnia?

Podczas swojej działalności kopalnia będzie generowała wyniki finansowe, które będą stanowiły podstawę do ustanowienia podatków oraz opłat odprowadzanych do gmin, powiatu oraz Skarbu Państwa. Według aktualnie obowiązujących przepisów, będą to następujące opłaty i podatki:

- opłata eksploatacyjna,

- podatek dochodowy CIT,

- podatek akcyzowy,

- podatki od nieruchomości, to znaczy podatek gruntowy oraz podatki od budynków i budowli,

- pracownicy kopalni będą płacili Podatek PIT.

 

8. Czy nie jest ryzykowne dla środowiska budowanie kopalni w sąsiedztwie obszaru Natura 2000 i Doliny Karpia?

Kopalnia musi być zbudowana tam, gdzie jej usytuowanie pozwoli eksploatować złoże węgla. Sąsiedztwo terenów chronionych nakłada zarówno na projektantów jak i osoby zaangażowane w budowę i eksploatację kopalni szczególną odpowiedzialność za zachowanie warunków przyrodniczych w niezmienionej formie. Szczególnie ważne jest niezakłócenie funkcjonowania cieków wodnych tak, aby zachować w niezmienionym stanie okoliczne stawy. Dlatego też naszą intencją jest, aby była to nie tylko najnowocześniejsza, ale i najbardziej przyjazna środowisku kopalnia, zasługująca na miano „zielonej”.

 

9. Czy KOPEX-EX-COAL zgadza się z hasłem zaprezentowanym w październiku 2015 w ulotce pt. „Człowiek dobrej zmiany”, które mówi „To nie węgiel nas truje! Dość wdychania trujących spalin! Budujmy obwodnice!”?

KOPEX-EX-COAL zgadza się z tym hasłem. Widzimy dużą potrzebę i chcemy popierać gminy Zator, Spytkowice oraz inne, aby jak najszybciej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowała dokumenty dla budowy obwodnic w tym rejonie Małopolski. KOPEX-EX-COAL może wspomóc merytorycznie lokalne władze w tych sprawach.

 

10. Jak będą odprowadzane wody z kopalni?

Wody z odwodnienia powierzchni terenu przemysłowego zakładu górniczego w Przeciszowie, pochodzące z opadów atmosferycznych będą odprowadzane do potoku Bachórz.

Analogicznie odwodnienie z wód opadowych powierzchni terenu peryferyjnego w Polance Wielkiej będzie realizowane przez odprowadzenie wód przez staw Połaniec do potoku Bachórz.

Z części podziemnej kopalni będą odprowadzane na powierzchnię wody dołowe, które bez mieszania się z wodami opadowymi będą przepompowywane do zbiornika retencyjno-dozującego. Stamtąd rurociągami będą trafiały do rzeki Wisły.

 

11. W jaki sposób masy ziemi i urobek zostaną wywiezione z placu budowy kopalni?

Projekt budowy zakładu górniczego zakłada niwelację terenu w zakresie umożliwiającym budowę bocznicy kolejowej i infrastruktury umożliwiającej drążenie upadowych. Masy ziemi na tym etapie będą zwałowane na terenie budowy bez wywożenia. Masy ziemne i urobek z drążenia będą wytransportowywane głównie drogą kolejową.

 

12. Jak zmieni się w wyniku działania kopalni ruch samochodowy w okolicy?

Podczas pracy kopalni w minimalnym stopniu będzie prowadzony transport węgla przez samochody ciężarowe. W ten sposób będą obsługiwani jedynie lokalni odbiorcy. Szacuje się, że transportem samochodowym będzie przewożone nie więcej niż 10% wydobycia. Z tego względu ruch na DK44 nie ulegnie istotnemu zwiększeniu.

 

13. Co wybudowana kopalnia da lokalnej społeczności?

Przeciszów, Polanka, część gminy Oświęcim to obszary w dużym stopniu rolnicze, których problemem jest brak miejsc pracy, nowych inwestycji i możliwości rozwoju gospodarczego. Dlatego kopalnia przyniesie mieszkańcom ponad 1000 miejsc pracy w samym zakładzie, nie tylko dla górników, ale przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin oraz drugie tyle w otoczeniu zakładu. Dodatkowo do kasy gmin będą wpływać bardzo duże środki z tytułu podatków płaconych przez zakład, a nie można zapominać, iż wpływy do gmin z tytułu opłat od kopalni należą do relatywnie największych.

Jednocześnie inne elementy infrastruktury zakładu, który powstanie, będą wykorzystywane nie tylko na potrzeby własne, ale również Mieszkańców.

Będzie to sieć światłowodowa, która zapewni łączność nie tylko zakładowi, ale także Mieszkańcom Gminy, stworzenie dodatkowej sieci energetycznej zasilającej zakład, która posłuży także, jako sieć awaryjna dla miejscowości. Warto również wspomnieć o planowanym na terenie zakładu lądowisku dla śmigłowca ratowniczego, które także będzie wykorzystywane w sytuacjach, gdy niezbędna będzie tego typu pomoc dla miejscowości.

 

14. Kto będzie zatrudniony w Kopalni Przeciszów?

W kopalni powstanie ponad 1000 nowych miejsc pracy dla kobiet i mężczyzn. Ponadto w infrastrukturze, która powstanie wokół inwestycji powstaną dodatkowe miejsca pracy. Powstaną także firmy świadczące usługi dla pracowników jak i samej kopalni.

 

15. W roku 2015 KOPEX-EX-COAL prowadził wiercenia w gminie Przeciszów. Czemu służyły te prace?

Były to dodatkowe prace mające na celu rozeznanie warunków geologicznych, w celu ich analizy. Taka analiza pozwoli na dokładniejsze zaprojektowanie całej kopalni. Dzięki temu będzie ona bezpieczniejsza i wydajniejsza.

 

16. Czy projekt kopalni ma coś wspólnego z zakładem zgazowywania węgla w okolicach Oświęcimia, o którym mówi się od wielu lat?

Kopalnia w Przeciszowie nie będzie zgazowywać węgla, lecz wydobywać go i sprzedawać w postaci naturalnej, jako węgiel opałowy. Istotnie, temat zakładu zgazowywania węgla w okolicy Oświęcimia pojawia się głównie w publikacjach medialnych, natomiast nie ma to nic wspólnego z Kopalnią Przeciszów.


17. Jakie problemy dla budownictwa niesie realizacja projektu budowy kopalni?

Na etapie projektowania  KOPEX-EX-COAL  uwzględnił istniejącą zabudowę chroniąc ją ustanowieniem filarów ochronnych. Funkcjonowanie kopalni nie blokuje możliwości realizacji obiektów budowlanych na terenie górniczym. W tym celu wdrożono tryb postępowania w przypadku profilaktycznego zabezpieczenia nowo budowanych obiektów budowlanych na prognozowane wpływy eksploatacji górniczej. Możliwość zapoznania się z procedurą oraz trybem postępowania i wymaganymi dokumentami znajdziecie Państwo w zakładce "Do pobrania".